Privacy beleid

PRIVACY NEMEN WIJ SERIEUS

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden, deze verordening heeft de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Daarmee is een gemoderniseerde wetgeving van kracht geworden. De AVG is niet alleen van toepassing in Nederland maar ook in alle andere Europese landen onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR). Autobedrijf Zevenhuizen voldoet aan de eisen voortkomend uit de AVG. In dit privacy beleid leest u meer over hoe Autobedrijf Zevenhuizen omgaat met uw gegevens.

Rechten en vrijwaring
Autobedrijf Zevenhuizen is zich bewust van haar verantwoordelijkheid een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen in lijn met de eisen die de AVG stelt. Autobedrijf Zevenhuizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig gebruik van voorliggende uitgave of schade ontstaan door de inhoud van de uitgave of door de toepassing daarvan zonder enige vorm van toestemming door Thalle Automotive.

Copyright
© Webdexter (rechten ontleend aan Dealerconnections.nl)
Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, verspreiding en gebruik van deze uitgave zonder toestemming is niet toegestaan. Webdexter zal zich verzetten tegen inbreuk op haar copyright en merkenrecht, hiertegen kunnen juridische stappen ondernomen worden.

Over ons privacy beleid
Autobedrijf Zevenhuizen geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening welke Autobedrijf Zevenhuizen aanbiedt. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door Autobedrijf Zevenhuizen worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Als u vragen heeft over het privacy beleid kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacy beleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

E-commerce
Onze e-commerce software is gebouwd in het open source platform van WordPress. De gegevens die u via ons e- commerce platform aan ons beschikbaar stelt zullen slechts gebruikt worden voor dat doel waarvoor u het beschikbaar heeft gesteld. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in een database op een webserver bij het datacenter BiT in Ede. Dit datacenter heeft alleen (beperkte) toegang tot uw gegevens wanneer toegang nodig is om ondersteuning te bieden bij technische klachten.

Indien Autobedrijf Zevenhuizen onderhoud laat uitvoeren en/of een storing laat verhelpen door een derde partij zal dit gebeuren na dat er een verwerkersovereenkomst is opgesteld waarmee Autobedrijf Zevenhuizen uw gegevens beschermt tegenover een door Autobedrijf Zevenhuizen ingehuurde derde partij.

Hosting en e-maildiensten
De website van Autobedrijf Zevenhuizen maakt, via een tussenpersoon (Thalle Automotive), gebruik van de diensten aangeboden door het datacenter van BiT in Ede. Alle bevestigingsmails die u ontvangt via onze website(s) en alle webformulieren welke u invult worden verzonden via de servers van BiT in Ede. BiT en/of onze tussenpersoon Thalle Automotive zullen uw gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Autobedrijf Zevenhuizen maakt geen gebruik van gerichte- en/of ongerichte mailings.

Autobedrijf Zevenhuizen stuurt alleen gerichte e-mail naar haar klanten welke nuttig en/of noodzakelijk is met betrekking tot de afgenomen diensten. Wanneer de klant expliciet toestemming heeft gegeven aan Autobedrijf Zevenhuizen kan er onder andere een APK herinnering verzonden worden.

Payment processors
Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in de e-commerce omgeving maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Er is tussen Mollie en Autobedrijf Zevenhuizen geen verwerkersovereenkomst overeengekomen. De gegevens die Mollie ontvangt worden verwerkt op basis van een eigen verantwoordelijkheid, deze gegevens deelt u met Mollie buiten de website vanAutobedrijf Zevenhuizen om. Mollie is daarom geen verwerker, maar een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de AVG.

Beoordelingen en recensies over Autobedrijf Zevenhuizen
Autobedrijf Zevenhuizen biedt de mogelijk een recensie te plaatsen op haar platformen. De gegevens die u hier beschikbaar stelt, stelt u rechtstreeks ter beschikking aan Autobedrijf Zevenhuizen en Thalle Automotive. Autobedrijf Zevenhuizen staat los van de eventuele verwerking door Thalle Automotive. Wij verzoeken u daarom kennis te nemen van het privacy statement in gebruik bij Thalle Automotive.

Verzending en logistiek
Als u een bestelling bij Autobedrijf Zevenhuizen plaatst is het de taak van Autobedrijf Zevenhuizen om uw pakket bij u te laten bezorgen. Autobedrijf Zevenhuizen maakt gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Indien u niet wenst dat uw gegevens gedeeld worden met PostNL kunt u ervoor kiezen de bestelling in ons bedrijf in Apeldoorn af te halen.

Camerabewaking
In het bedrijfspand waar Autobedrijf Zevenhuizen is gevestigd wordt gebruikgemaakt van 24×7 camerabewaking. De beelden worden opgeslagen voor de duur van 14 dagen, dit monitoringsysteem staat in een met alarm beveiligde ruimte. De beelden worden slechts gebruikt in het geval van calamiteiten of op het verzoek van de autoriteiten die hiertoe bevoegd zijn. De beelden worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan waarvoor deze bedoeld en beschreven zijn.

Online formulieren
Wanneer u op onze website(s) gebruik maakt van een contactformulier worden de gegevens versleuteld aan ons verzonden. Opslag gebeurt op 256-bit AES versleutelde computersystemen welke in gebruik zijn bij Autobedrijf Zevenhuizen. De aan Autobedrijf Zevenhuizen verstrekte gegevens zullen in geen geval voor andere doeleinden gebruikt worden dan waarvoor u deze aan Autobedrijf Zevenhuizen heeft verstrekt.

Voor meer informatie over het SSL-certificaat dat is uitgegeven aan Autobedrijf Zevenhuizen kunt u klikken op het slotje voor het www adres.

Algemeen doel van de verwerking van persoonsgegevens
Autobedrijf Zevenhuizen gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van haar dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Autobedrijf Zevenhuizen gebruikt uw gegevens niet voor (gerichte) marketing en/of commerciële doeleinden. Wanneer u gegevens met ons deelt en Autobedrijf Zevenhuizen gebruikt deze gegevens om, anders dan op uw verzoek, op een later moment contact met u op te nemen, vraagt Autobedrijf Zevenhuizen hiervoor expliciet uw toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Autobedrijf Zevenhuizen of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door de website van Autobedrijf Zevenhuizen worden verwerkt met het doel onze (online)dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Medewerking aan fiscaal- of strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Autobedrijf Zevenhuizen op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal en/of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is Autobedrijf Zevenhuizen gedwongen uw gegevens te delen, echter zal Autobedrijf Zevenhuizen zich binnen de mogelijkheden die de wet biedt zich daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Autobedrijf Zevenhuizen bewaart uw gegevens zolang u klant van Autobedrijf Zevenhuizen bent. Dit betekent dat Autobedrijf Zevenhuizen uw klantprofiel bewaart totdat u aangeeft dat u niet langer van de diensten van Autobedrijf Zevenhuizen gebruik wilt maken. Op grond van de toepasselijke administratieve verplichtingen dient Autobedrijf Zevenhuizen onder andere facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal Autobedrijf Zevenhuizen voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers van Autobedrijf Zevenhuizen hebben echter beperkt toegang tot uw klantprofiel en documenten die Autobedrijf Zevenhuizen naar aanleiding van uw opdracht heeft vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Autobedrijf Zevenhuizen worden verwerkt. Autobedrijf Zevenhuizen legt u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuurt Autobedrijf Zevenhuizen om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e- mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal Autobedrijf Zevenhuizen u vragen zich te legitimeren. Autobedrijf Zevenhuizen houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreert Autobedrijf Zevenhuizen geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in een machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

U heeft ten alle tijde het recht op gegevenswissing van uw gegevens, een onderbouwing hiervoor is niet nodig. Wanneer u dit verzoek indiend bij Autobedrijf Zevenhuizen zal dit te allen tijde worden gehonoreerd.

Inzagerecht
U heeft het recht om de gegevens die Autobedrijf Zevenhuizen (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon van Autobedrijf Zevenhuizen voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Rectificatierecht
U heeft het recht om de gegevens die Autobedrijf Zevenhuizen (laat) verwerken en die betrekking hebben op u als persoon of daartoe herleidbaar zijn, aan te laten passen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon van Autobedrijf Zevenhuizen voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Autobedrijf Zevenhuizen u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de gegevens die Autobedrijf Zevenhuizen (laat) verwerken en die betrekking hebben op u als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
de contactpersoon van Autobedrijf Zevenhuizen voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Autobedrijf Zevenhuizen u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer zullen worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft het recht om de gegevens die Autobedrijf Zevenhuizen (laat) verwerken en die betrekking hebben op u als persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij uit te laten voeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon van Autobedrijf Zevenhuizen voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Autobedrijf Zevenhuizen u op het bij ons bekende e- mailadres afschriften of kopieën van al uw gegevens die Autobedrijf Zevenhuizen heeft verwerkt of in opdracht van Autobedrijf Zevenhuizen door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Autobedrijf Zevenhuizen in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Autobedrijf Zevenhuizen. Als u bezwaar maakt zal Autobedrijf Zevenhuizen onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zal Autobedrijf Zevenhuizen afschriften en/of kopieën van uw gegevens die Autobedrijf Zevenhuizen laat verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Getroffen beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens op een zo veilig mogelijke manier te kunnen verwerken zijn er verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen. Een deel van deze maatregelen worden hieronder beschreven, een deel van de beveiligingsmaatregelen wordt om veiligheidsredenen niet gepubliceerd.

Website
De website van Autobedrijf Zevenhuizen is voorzien van een volledige SSL-encryptie. Al uw gegevens die u via de website aanbiedt worden versleuteld naar de server verzonden. Het SSL-certificaat is uitgegeven door Let’s Encrypt. Meer informatie over dit certificaat kunt u raadplegen wanneer u op het slotje voor de domeinnaam in de adresbalk klikt.

Inloggen op de website kan slechts door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord waarbij er een eis is dat het wachtwoord bestaat uit letters, cijfers en leestekens. Daarnaast maakt de website van Autobedrijf Zevenhuizen gebruik van Two Factor Authenticatie (2FA).

De website van Autobedrijf Zevenhuizen wordt automatisch geüpdatet naar de laatste versies van het besturingssysteem van deze website. Daarnaast is de website voorzien van een monitoringsysteem en worden IP-adressen die herhaaldelijk verkeerd inloggen automatisch geblokkeerd. Autobedrijf Zevenhuizen is in de mogelijkheid om op geografische basis IP-adressen te blokkeren bij onder andere cyberaanvallen.

Het internetverkeer op de website van Autobedrijf Zevenhuizen wordt door middel van een softwarematige firewall gecontroleerd. Gegevens over de website en mogelijke beveiligingsincidenten zullen worden gedeeld met Dealerconnections.nl.

E-mail
Autobedrijf Zevenhuizen maakt gebruik van een SSL beveiligde e-mail omgeving.

Webserver
De webserver waarop de website van Autobedrijf Zevenhuizen is gehost is door middel van een moderne firewall aangesloten op het internet. Er vindt een constante monitoring plaats. De webserver staat in het datacenter van BiT in Ede waarin BiT passende organisatorische- en fysieke maatregelen heeft getroffen (VEB-beveiligingsklasse 4 en ISO/IEC 27001:2005) om haar servers te beveiligen.

DNSSEC
DNSSEC staat voor Domain Name System Security Extensions. Het DNS-protocol zorgt voor de vertaling van een domeinnaam naar een IP-adres. DNSSEC voorziet de DNS-records van een digitale handtekening, zodat de aanvrager kan controleren of de record die terugkomt, authentiek is. Het “spoofen” van DNS, of zogeheten cache-poisoning, is hierdoor niet langer meer mogelijk.

Fysieke beveiliging
De fysieke beveiligingsmaatregelen welke Autobedrijf Zevenhuizen heeft getroffen worden niet openbaar prijsgegeven.

Contactgegevens
Autobedrijf Zevenhuizen maakt gebruik van de dienstverlening van Dealerconnections.nl. Autobedrijf Zevenhuizen mandateert Dealerconnections.nl om op te treden als contactpersoon in het geval van privacy vraagstukken.

Dealerconnections.nl
info@dealerconnections.nl

X
WhatsApp chat