Algemene voorwaarden

DIENSTEN EN OCCASIONS

Onze algemene voorwaarden Autobedrijf Zevenhuizen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op reparaties, onderhoud en eventuele aankoop van een gebruikte occasion bij Autobedrijf Zevenhuizen in Apeldoorn. Wij willen u erop wijzen dat doormiddel van een met u gesloten koop overeenkomst afgeweken kan worden van deze voorwaarden indien overeengekomen. Dit zal dan vermeld worden op de overeenkomst die zowel door “de klant” als door “Autobedrijf Zevenhuizen” ondertekend zal worden.

Artikel 1. Algemeen informatie met betrekking tot deze voorwaarden
1.1
In deze algemene voorwaarden zal worden gesproken over “Autobedrijf Zevenhuizen” welke het personeel van, en het bedrijf Autobedrijf Zevenhuizen in Apeldoorn zal vertegenwoordigen. De klant welke een dienst en/of een product afneemt bij Autobedrijf Zevenhuizen zal in deze voorwaarden “de klant” genoemd worden.

1.2
Onderstaande algemene voorwaarden zijn geldig voor iedere schriftelijke en/of mondelinge overeenkomst ontstaan tussen “de klant” en “Autobedrijf Zevenhuizen”. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van “Autobedrijf Zevenhuizen”, op alle overeenkomsten die “Autobedrijf Zevenhuizen” sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3
“Autobedrijf Zevenhuizen” wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van “de klant” uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1
Een overeenkomst komt tot stand door het mondelinge en/of schriftelijke aanbod door “Autobedrijf Zevenhuizen” en (het) mondelinge en/of schriftelijke aanvaarding door “de klant” van een product, een dienst en/of de aankoop van een occasion.

Artikel 3. Ontbinding van de overeenkomst in juridische zin
3.1
Ontbinding is de juridische benaming voor een manier van het beëindigen van de mondelinge en/of een schriftelijke overeenkomst. Dat kan zich in verschillende gevallen voordoen. Ontbinding in de zin van de wet is een eenzijdig rechtsmiddel. Hierbij valt te denken aan ontbinding wegens tekortkoming (art. 6:265 BW), ontbinding wegens onvoorziene omstandigheden (imprévision) (art. 6:258 BW) en non-conformiteit (art. 7:22 BW).

3.2
Ontbinding is mogelijk indien een contractspartij zijn verplichtingen uit een (verbintenis scheppende) overeenkomst niet is nagekomen. Door de ontbinding komt op beide partijen de verplichting te rusten om de gevolgen van de verbintenis ongedaan te maken. Ontbinding is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, in artikel 6:265. Het kan alleen met een wederkerige overeenkomst. Indien het niet tijdelijk of blijvend onmogelijk is om nog na te komen, dient de tekortschietende partij de mogelijkheid te hebben gekregen om alsnog binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen te voldoen. Voldoet hij daar niet aan, dan komt hij “in verzuim” te verkeren en krijgt de wederpartij de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3.3
Artikel 3.1 en Artikel 3.2 zijn van toepassing op zowel “de klant” als “Autobedrijf Zevenhuizen”.

3.4
Indien een voertuig wordt gekeurd in verband met een aankoopkeuring zullen uitsluitend de RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer) punten worden gerepareerd of vervangen. Wanneer het voertuig een ernstig schade verleden heeft gehad en/of een ernstig motorisch mankement vertoont welke niet te verhelpen is gaat de koop niet door en kan “de klant” de overeenkomst ontbinden. Met de hiervoor genoemde uitdrukking “ernstige schade” wordt verstaan: schade aan het chassis welke niet volgens de norm en wet is gerepareerd c.q. vervangen. Uitgesloten is plaatschade en overgespoten delen. Artikel 3 lid 9 is niet van toepassing op Artikel 3 lid 4.

3.5
Indien de klant geen proefrit heeft gemaakt en de auto afneemt waaraan gebreken blijken te bestaan die het niet mogelijk maken het voertuig te besturen en/of te rijden kan “de klant” de overeenkomst ontbinden indien “Autobedrijf Zevenhuizen” deze gebreken niet kan repareren op korte termijn. Artikel 3 lid 5 is enkel van toepassing wanneer genoemde gebreken ontdekt worden op het terrein van “Autobedrijf Zevenhuizen” en niet van toepassing wanneer “de klant” het terrein van “Autobedrijf Zevenhuizen” al heeft verlaten. Beroepen op dit Artikel is slechts mogelijk alvorens het terrein is verlaten.

3.6
Indien “de klant” niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met “Autobedrijf Zevenhuizen” gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van “de klant” of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is “Autobedrijf Zevenhuizen” gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. “De klant” is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen. Wanneer betaling uitblijft kan “Autobedrijf Zevenhuizen” beslag leggen op indien van toepassing de geleverde producten.

3.7
Autobedrijf Zevenhuizen is in het geval van een ontbinding als in Artikel 3 lid 6 genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan “de klant”.

3.8
Omstandigheden, die een overmacht situatie voor “Autobedrijf Zevenhuizen” opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie “Autobedrijf Zevenhuizen” bij uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan “Autobedrijf Zevenhuizen” bij uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

3.9
“De klant” heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding kan echter alleen schriftelijk plaatsvinden. “De klant” is gehouden om binnen een week na deze annulering “Autobedrijf Zevenhuizen” alle schade die hij ten gevolge van de ontbinding lijdt te bekostigen. Deze schade is vastgesteld op maximaal 20% van de overeengekomen aankoopprijs van het betreffende voertuig. Indien “de klant” binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft voldaan aan de “Autobedrijf Zevenhuizen” kan “Autobedrijf Zevenhuizen” schriftelijk van “de klant” alsnog nakoming van de overeenkomst verplichten. In het laatste geval kan “de klant” geen beroep meer doen op ontbinding van de overeenkomst.

3.10
Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt “Autobedrijf Zevenhuizen” zijn recht op vergoeding van de eventuele geleden schade.

3.11
“De klant” is de kosten verschuldigd zoals weergegeven in Artikel 3 lid 9. Bij het uitblijven van betaling kunnen de kosten zoals gespecificeerd in Artikel 8 in rekening gebracht worden door “Autobedrijf Zevenhuizen”. Naast de in Artikel 8 genoemde kosten kunnen er ook stallingskosten in rekening gebracht worden richting “de klant”.

Artikel 4. Levertijd en tijd van gereedheid
4.1
De door “Autobedrijf Zevenhuizen” opgegeven levertijd of tijd van gereedheid geldt altijd als een benadering, waarbij “Autobedrijf Zevenhuizen” er altijd vanuit is gegaan dat hij de dienst en/of het product kan uitvoeren, leveren en/of monteren onder de condities zoals deze bij “Autobedrijf Zevenhuizen” bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren.

4.2
De levertijd gaat in wanneer aan alle noodzakelijke en overeengekomen voorwaarden voor uitvoering van de overeenkomst is voldaan. Indien de condities als bedoeld in dit artikel anders blijken kan “Autobedrijf Zevenhuizen” de levertijd verlengen met de tijd welke hij nodig heeft om de levering van het product en of de dienst onder de gewijzigde condities uit te voeren.

4.3
Indien er sprake is van meerwerk kan “Autobedrijf Zevenhuizen” de levertijd indien overeenkomstig verlengen. Indien “Autobedrijf Zevenhuizen” gerechtigd is tot opschorting wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.

Artikel 5. Prijs
5.1
“Autobedrijf Zevenhuizen” is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijs verhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel tijdens een reparatie die extern uitgevoerd wordt.

5.2
Onvoorziene kosten die bijvoorbeeld tijdens een algemeen periodieke keuring (APK) aan het licht komen zullen zo veel mogelijk vooraf met “de klant” worden besproken met dien verstande dat deze onvoorziene omstandigheden ook invloed kunnen hebben op de in artikel 4 besproken zaken.

5.3
Bij meeneemkorting heeft “de klant” de auto zo meegenomen en is “Autobedrijf Zevenhuizen” expliciet niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van zichtbare dan wel verborgen gebreken. Tevens ook duidelijk medegedeeld aan “de klant” dat er aan de auto nog grote mankementen zijn en deze nog niet zijn verholpen. Alsnog van bijbetaling meeneemkorting samen met garantie is reparatie eventueel mogelijk na overleg.

Artikel 6. Adviezen
6.1
“De klant” kan geen rechten ontlenen aan adviezen van “Autobedrijf Zevenhuizen” welke geen betrekking hebben op de verstrekte dienst en/of afgenomen producten. Door “Autobedrijf Zevenhuizen” verstrekte adviezen komen tot stand op basis van door “de klant” verstrekte informatie. “Autobedrijf Zevenhuizen” gaat uit van de juistheid van deze informatie.

Artikel 7. Aanbiedingen en offertes
7.1
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij “Autobedrijf Zevenhuizen” om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen, zolang de voorraad strekt.

7.2
“Autobedrijf Zevenhuizen” kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de “de klant”, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

7.3
Bij aankoop van een occasion dient “de klant” het betreffende voertuig zodanig te controleren op alle aanwezige extra’s en accessoires en daarbij verklaart “de klant” zich niet te kunnen beroepen op een eventueel defect of het missen van aangegeven accessoire. Daarnaast heeft “de klant” geen recht op vergoeding wanneer “de klant” de overeenkomst ontbind op basis van het in Art. 7 lid 2 genoemde.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
8.1
Diensten worden uitsluitend uitgevoerd tegen contante betaling. Uiteraard is er bij “Autobedrijf Zevenhuizen” een mogelijkheid tot pinnen en/of betaling via creditcard. Voor deze laatste betaalmogelijkheid kan “Autobedrijf Zevenhuizen” transactie kosten in rekening brengen van maximaal 3% van het totaalbedrag.

8.2
Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is “de klant” verplicht op verzoek van “Autobedrijf Zevenhuizen” een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien “de klant” hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. “Autobedrijf Zevenhuizen” heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op “de klant” te verhalen.

8.3
Het recht van “de klant” om zijn vorderingen op “Autobedrijf Zevenhuizen” te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij “Autobedrijf Zevenhuizen” in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien: een betalingstermijn is overschreden;

de “de klant” failliet is, of in surseance is;
de “de klant” als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
de “de klant” als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

8.4
Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen termijn is “de klant” direct rente aan “Autobedrijf Zevenhuizen” verschuldigd. Deze rente bedraagt 10% per jaar, doch is gelijk aan de wettelijke rente indien deze meer bedraagt. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand.

8.5
Wanneer betaling langer dan 60 dagen uitblijft heeft “Autobedrijf Zevenhuizen” het recht om de door haar geleverde diensten ongedaan te maken en geleverde producten terug te vorderen totdat betaling heeft plaats gevonden.

8.6
Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heef plaatsgevonden is “de klant” aan “Autobedrijf Zevenhuizen” alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden als volgt berekend:

over de eerste € 3.000 15%
over het meerdere tot € 6.000 10%
over het meerdere tot € 15.000 8%
over het meerdere tot € 60.000 5%
over het meerdere vanaf € 60.000 3%

Artikel 9. Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
9.1
“Autobedrijf Zevenhuizen” heeft het recht de overeengekomen levering en/of diensten op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloed sfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

9.2
Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 10. Wijzigingen in de opdracht
10.1
Indien de omvang van de aan “Autobedrijf Zevenhuizen” verstrekte opdracht voor het leveren van diensten na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is “Autobedrijf Zevenhuizen” gerechtigd eventueel meerwerk bij “de klant” in rekening te brengen.

10.2
Van meerwerk is ook sprake indien de door “de klant” verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

10.3
Meerwerk wordt berekend op basis van prijs bepalende factoren op het moment waarop het meerwerk werd verricht.

Artikel 11. Retourneren
11.1
Op de levering van producten geldt een retour recht van 7 werkdagen inclusief originele factuur. Daarnaast dienen de geleverde producten ongebruikt en ongemonteerd te zijn. Bestellingen worden als opgeleverd beschouwd indien: “de klant” datgene wat tot stand is gebracht in gebruik heeft genomen, en of heeft goedgekeurd.

11.2
De diensten van “Autobedrijf Zevenhuizen” worden eveneens als opgeleverd beschouwd indien “de klant” zijn goedkeuring onthoudt op grond van kleine gebreken die binnen veertien dagen kunnen worden hersteld en welke de ingebruikname van het werk en of het geleverde product niet in de weg staan.

11.3
In geen geval is het genoemde in Artikel 11 van toepassing op de levering en/of aflevering van occasions.

Artikel 12. Reclames, klachten
12.1
Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering, ofwel-bij niet zichtbare gebreken- binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

Art. 13 Vorderingen en verweren
13.1
Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat “Autobedrijf Zevenhuizen” op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

Artikel 14. Garantie op nieuwe onderdelen
14.1
Garanties ten aanzien van het product of de verantwoordelijkheid voor levering zijn gelijk aan de door de leverende fabriek gestelde voorwaarden. “Autobedrijf Zevenhuizen” garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

14.2
Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties en er geen sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van de “de klant”, zal “Autobedrijf Zevenhuizen” de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door “de klant”, naar keuze van “Autobedrijf Zevenhuizen” vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt “de klant” zich reeds nu de vervangen zaak aan “Autobedrijf Zevenhuizen” te retourneren en het eigendom daarover aan “Autobedrijf Zevenhuizen” te verschaffen.

14.3
De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van “Autobedrijf Zevenhuizen”, “de klant” of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

14.4
Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen wat is overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is “Autobedrijf Zevenhuizen” in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

14.5
“De klant” heeft slechts recht op garantie indien hij aan alle verplichtingen jegens “Autobedrijf Zevenhuizen” heeft voldaan. Geen garantie wordt verleend voor gebreken welke het gevolg zijn van: onoordeelkundig gebruik, normale slijtage, niet- of onjuist uitgevoerd onderhoud, en installatie, reparatie, en wijziging door derden.

Artikel 15. Garantie op diensten
15.1
Garantie op diensten is van toepassing naar redelijkheid en alleen wanneer “de klant” aan alle voorwaarden uit de overeenkomst heeft voldaan. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van “Autobedrijf Zevenhuizen”, “de klant” of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Artikel 16. Garantie op occasions
16.1
Bij meeneemkorting heeft “de klant” de auto zo meegenomen en is “Autobedrijf Zevenhuizen” expliciet niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van zichtbare dan wel verborgen gebreken. Tevens ook duidelijk medegedeeld aan “de klant” dat er aan de auto nog grote mankementen kunnen zijn en deze nog niet zijn verholpen. Alsnog van bijbetaling meeneemkorting samen met garantie is reparatie eventueel mogelijk na overleg.

16.2
Wanneer “de klant” heeft betaald voor garantie is deze garantie alleen van toepassing op datgene wat is overeengekomen in de koop overeenkomst.

16.3
Wanneer garantie is overeengekomen in de overeenkomst zal deze komen te vervallen indien er tussentijds wijzigingen zijn aangebracht aan het voertuig, er door “de klant” en/of derden is gesleuteld aan het voertuig, wanneer er omstandigheden aangetoond kunnen worden waarop “Autobedrijf Zevenhuizen” eventuele garantie kan afwijzen.

16.4
Op voertuigen waarop geen Nationale Auto Pas (NAP) is afgegeven kan “Autobedrijf Zevenhuizen “geen garanties geven op de juistheid van de getoonde afgelezen tellerstand.

16.5
Op occasions zonder NAP is geen enkele vorm van garantie mogelijk. Daarnaast kan “Autobedrijf Zevenhuizen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden wanneer blijkt dat de afgelezen tellerstand incorrect is en/of afwijkt van het origineel.

16.6
Op voertuigen afkomstig uit het buitenland kan in geen geval garantie worden gegeven op de juistheid van de afgelezen tellerstand. Voor deze voertuigen zal ook geen NAP worden afgegeven. Autobedrijf Zevenhuizen is expliciet niet aansprakelijk / verantwoordelijk voor onjuistheden met betrekking tot de kilometerstand. Dit zal op de koopovereenkomst worden aangegeven met selectie van B en/of C onder het kopje “Afgelezen tellerstand”.

16.7
De koopovereenkomst van voertuigen afkomstig uit het buitenland kan niet ontbonden worden door foutieve informatie van tellerstanden conform artikel 16.6.

16.8
In geen geval is sprake van coulance en/of garantie wanneer de occasion gebruikt is en/of wordt waarvoor deze niet bedoeld is.

Artikel 17. Aansprakelijkheid
17.1
“Autobedrijf Zevenhuizen” is slechts aansprakelijk voor schade geleden door “de klant”, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan “Autobedrijf Zevenhuizen” toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen “Autobedrijf Zevenhuizen” verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

17.2
Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

17.3
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is “Autobedrijf Zevenhuizen” nimmer aansprakelijk.

17.4
De door “Autobedrijf Zevenhuizen” te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door “de klant” te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door “de klant” geleden schade.

17.5
Indien de assuradeur van “Autobedrijf Zevenhuizen” om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van “Autobedrijf Zevenhuizen” te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneem som.

17.6
Ten aanzien van verstrekte adviezen aanvaardt “Autobedrijf Zevenhuizen” geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 18. Proefritten
18.1
Het is voor “de klant” te allen tijde mogelijk een proefrit te maken in een occasion naar keuze van “de klant”.

18.2
“Autobedrijf Zevenhuizen” heeft het recht voertuigen te voorzien van GPS volgsystemen om op deze manier het voertuig te volgen met dien verstande dat “Autobedrijf Zevenhuizen” de output van het volgsysteem alleen gebruikt bij vermoedens van fraude of op aanvraag van de opsporingsdiensten.

18.3
“De klant” welke een proefrit maakt in een occasion van “Autobedrijf Zevenhuizen” gaat ermee akkoord dat zijn persoonsgegevens worden opgeslagen in specifieke software om proefritten administratief vast te leggen. Deze persoonsgegevens blijven niet langer opgeslagen dan nodig met dien verstande dat de minimale bewaarperiode 6 maanden is.
18.4
In het geval van een proefrit rijdt “de klant” met zogenoemde handelsplanten op naam van “Autobedrijf Zevenhuizen”. ‘De klant” dient zich te allen tijde aan de specifieke regelgeving te houden die van toepassing is op deze handelsplaten. Bij het niet naleven van deze specifieke regelgeving zal in het geval van een of meerdere boetes ‘de klant” deze boete(s) dienen te betalen.

18.5
In alle gevallen is “de klant” wanneer deze een proefrit maakt verplicht zich te houden aan de in de in Nederland van toepassing zijnde wetten. In elk geval van overtreding is “de klant” aansprakelijk voor het volledige boete bedrag.

18.6
In het geval dat wanneer “de klant” schade rijdt tijdens een proefrit, is “de klant” volledig aansprakelijk voor het totale schade bedrag wat tijdens de proefrit is ontstaan inclusief eventuele vervolg schade.

Artikel 19. Toepasselijk recht en forumkeuze
19.1
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van “Autobedrijf Zevenhuizen” is bevoegd kennis te nemen van geschillen.

19.2
Nederlands recht is van toepassing.

19.3
Deze algemene voorwaarden worden gratis beschikbaar gesteld aan klanten van Thalle Automotive. Gebruik van deze voorwaarden zonder expliciete toestemming is niet toegestaan. Thalle Automotive zal bij inbreuk op haar copyright juridische stappen ondernemen.

WEBSHOP

Onze algemene voorwaarden voor de webshop

Voor onze webshop gelden andere algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn specifiek voor online bestellingen op onze website. Hier staan onder andere afspraken in waar u ons aan mag houden.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Autobedrijf Zevenhuizen
Tweelingenlaan 28b
7324 AM APELDOORN

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 • Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 14. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

X
WhatsApp chat